دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۸  |  Monday, 17 June 2019
میرآرش تقوی:امیرالمومنین (ع) در باب حقوق متقابل حاکم ورعیت درنهج البلاغه خطبه مفصلی دارد که مطالعه همراه باتعمق آن رابه همه دوستان توصیه می‌کنم وسعی می‌کنم به فرازهایی ازاین خطبه ارزشمندکه به موضوع بحثمان مربوط است اشاره مختصری بکنم،

چندی است که خصوصا درگیر و دار رقابتهای انتخاباتی خدمات نظام مقدس اسلامی عمدا و یا انشاالله سهوا نادیده گرفته می‌شوند تا کسانی را برجسته و کسانی را تخریب کنند و دانسته و یا ندانسته تاثیر این بازی‌های سیاسی و شانتاژ‌های تبلیغاتی را بر نسل جوانی که اوایل پیروزی انقلاب رابه یاد ندارند رانادیده می‌گیرند وآشکارا و وقیحانه آبروی نظام اسلامی راکه ثمره خون ده‌ها هزار جوان برومند است رافدای بزرگنمایی کسانی می‌کنند که هم ادعای سربازی نظام اسلامی وولایت فقیه را دارند وهم همه هست ونیستشان ازصدقه سرهمین نظام و ولایت است که اگرخدای ناکرده نظام اسلامی برقرارنمی شداینان جزو فرودست‌ترین اقشارجامعه فئودالیته و زورسالار شاهنشاهی بودندوبایدشبهارابارویای نان به صبح می‌رساندندوحال الحمدلله ازصدقه سرحکومت اسلامی راکب برمرکبهای آنچنانی وساکن درخانه‌هایی هستندکه به کاخ سبزمعاویه طعنه می‌زنند.

ما بخیل پیشرفت مستضعفین نیستیم که این مهم وعده خدا بود که مستضعفین وارثان زمینند و نظام مقدس اسلامی به حق این وعده الاهی را درمواردی تحقق بخشید الحمدلله ولی منتقداین گفتمانیم که همین مستضعفین دیروز حق نمک بجا نمی‌آورندوآشکارابه نسل جوان بی‌اطلاع از محرومیت آن دوران سیاه ظلم وبیدادگری، مظلوم واقع شدن ونادیده گرفته شدن در قالب نظام مقدس اسلامی راتلقین می‌کنند تا خود را ناجی معرفی کنندوبرای خودحسن استقبالی درمیان مردم دست و پا کنند.

امیرالمومنین درفرازی از نهج البلاغه یکی ازحقوق حاکم اسلامی را بر رعیت این عنوان می‌کند که درآشکار و نهان خیرخواهش باشند و خدماتش را انکار نکنند و ازسیاه نمایی و توطئه بپرهیزند!! حال آنکه برخی داوطلبان انتخابات سی سال گذشته را سالهای سیاه ناکامی و ایام سوخته و بی بهره نامیدند تا کسانی را که قبل از آن‌ها برمصدراموربودند رابکوبندوازچشم مردم بیندازند که این هم ظلم به نظام مقدس اسلامی است وهم ظلم به کسانی که صادقانه عمروآبرویشان رامصروف تحقق آرمانهای انقلاب کردند.

حقیر مدافع ووکیل کس خاصی نیستم اما از آنجا که هم وظیفه شرعی است که ازپایمال کردن خدمات نظام اسلامی درحدمقدوراتم جلوگیری کنم وهم شرایط سنی‌ام ایجاب می‌کند وبه یاد دارم که شهر دهدشت منحصربودبه یک میدان مرکزی وچندمغازه کوچک قرمز رنگ درمحل کنونی داروخانه سلامت ومغازه کشوری ومرحوم حاج آزاد درخیابان امام خمینی جنوبی وچندمغازه کوچک درمحل چهارراه مرحوم آقا شیروان وگاراژ بهبهان ومدرسه ابتدایی امام خمینی درمیدان مرکزی ودبیرستانی درخیابان منتهی به گاراژ چرام و دیگرهیچ و براستی هیچ!!!! جز خیابانهای خاکی ودرآرزوی آسفالت وجدول وبلوار وفضای سبز امابرای دوستانی که به حافظه حقیراعتمادندارندبرخی آمارهای رسمی راعینا نقل می‌کنم؛
۱: بعدازانقلاب تعدادمدارس از۲۷۰کلاس محقر وعمدتا کپر به ٢٧۶٣مدرسه واقعی افزایش یافت.
۲: تعدادبیمارستانهای کهگیلویه بزرگ از هیچ به بیمارستان بزرگ دهدشت وچندین درمانگاه تخصصی درشهردهدشت وبیمارستانهای لنده، قلعه رئیسی، لیکک بهمئی، دیشموک وصدهاخانه بهداشتی که درروستا‌ها احداث شدوعلاوه براین سیستم امداداورژانس که دراکثرنقاط کهگیلویه بزرگ فعال است وده‌ها آزمایشگاه تشخیص طبی تخصصی دندانپزشکی‌ها و….. افزایش یافت الحمدلله

۳: تعداد دانشگاه‌ها از هیچ به دانشگاههای آزاد اسلامی وپیام نور وعلمی وکاربردی که علاوه بردهدشت درسایرشهرستانهای کهگیلویه بزرگ مشغول به کار هستند.

۴: قبل از انقلاب جاده اسفالت جزمقداری ازمسیربهبهان یه دهدشت وجاده نظامی منتهی به رادار تنگ ماغردرهیچکجای کهگیلویه بزرگ یک وجب جاده آسفالت وجودنداشت وحتی بیش از۹۰درصدروستاهافاقد راه بودندرفت آمدیاباپای پیاده ویاسواربرچهارپایان انجام می‌گرفت اماامروزه به لطف وبرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی وزحمات کارگزاران صدیق صدهاکیلومترجاده آسفالته اقصانقاط کهگیلویه بزرگ رابه هم متصل کرده است الحمدلله

۵: قبل ازانقلاب جز یک فرمانداری نظامی هیچ اداره دولتی در دهدشت وجود نداشت و حتی برای خدمات ثبتی و بانکی باید راهی گچساران یا بهبهان می‌شدیم امابحمدالله امروزه حتی در روستاهاییدمثل قلعه رئیسی همه خدمات اداری دردسترس مردم است.

من منکر مشکلات وکاستی هانیستم امامعتقدم خدماتی که باروحیه جهادی نظام اسلامی درکمترازچهل سال باهمه تحریمهای ظالمانه وهشت سال جنگ خانمانسوز به مردم ارائه شده است درهیچ قالب حکومتی بایک قرن زمان هم ممکن نبودبعضی از دوستان پیشرفت جهانی راباایران مقایسه می‌کننددرجواب بایدعرض کنم کدامیک ازکشورهای موردنظرشماهشت سال باهمه ابرقدرتهاجنگید؟ کدامیک ۳۰سال تحریم ظالمانه راتحمل کرد؟ درهمین آمریکا برای هیچ روستای زیرپانصدنفرجمعیت نه جاده می‌کشند ونه برق ونه آب چون بازگشت سرمایه بسیارطولانی می‌شودامامن به چشم دیدم که به اصرار موحدبرای روستای لاش مهتاب زتوابع قلعه رئیسی پانزده کیلومترجاده کوهستانی بسیارپرهزینه احداث شد!! وبه اصرار حاج آقای بزرگواری عملیات گازرسانی به قلعه رئیسی و یشموک اجرایی شدکه به جرات قسم می‌خورم جزدرقالب حکومت آرمانگرای جمهوری اسلامی این کاربزرگ قابل انجام نبود! اما امسال دیدیم دوستانی راکه سواربرا تومبیلهای لوکسشان برجاده‌هایی که دیگران با خون جگراحداث کردند مانور میدادند و تریبون سخنرانیشان درمدارسی علم شده بودکه شاهد بودم موحد با التماس هزینه احداثش راازوزیرنفت گرفت وبابی انصافی به جوانان تلقین می‌کردندجمهوری اسلامی شماراموردبی لطفی قرار داد وفلانی شانزده سال وقت رابه هدر داد!!!!! خدایی ناظر بر اعمال ماست!! وقتی موحدکهگیلویه راتحویل گرفت جزمیدان مرکزی دهدشت چیزی وجودنداشت وهرچه هست نتیجه زحمات موحدوبزرگواری است

عده‌ای مرتبا تکرارمیکنندکه کارخانه ساخته نشد!!! کارعام المنفعه انجام نشدو چنین و چنان مگر راه اصلی ترین پیش نیاز صنعت نیست؟ مگر برق، بهداشت، درمانگاه و…. پیش نیازهای توسعه نیستند؟

چرا وقتی اطلاعاتی ندارید صحبت می‌کنید.

اگرشما نمک شناس و اگر منصف باشی دیکی از کارهای مثبت فلانی فراهم کردن زمینه رشد خود شما نیست؟

به قیامت وحسابرسی دقیق آن بیندیشیدوازهزینه کردن آبروی نظام به نفع افرادجدا خودداری کنیدکه درقیامت شرمنده شهدا نشوید

وظیفه شرعی همه ماست که درحفظ نظام مقدس اسلامی که انشاالله زمینه ساز انقلاب عدالگسترمهدی موعودخواهدبودبکوشیم ونظام وآبروی نظام راهزینه افرادنکنیم چراکه هزاران نَفَر مختلصتراز این برادران در زندانهای ساواک زجرکش شدند ویادرصحراهای غرب وجنوب غرب غریبانه به شهادت رسیدند تانهال انقلاب به درخت تناورامروز تبدیل شود پ از خدابترسید وحق نظام اسلامی راضایع نسازید.

درپایان ازخدا می‌خواهم به سربازان گمنام امام زمان که دراین زمانه بو آشوب که بوی خون ازکرانه مرز‌ها به وضوع به مشام می‌رسدجان شیرین برکف دست گرفته و از ایران اسلامی جزیره ثباتی مثال زدنی ساخته‌اند عمروعزت روز افزون عطابفرماید و سایه پرنعمت مقام معظم رهبری رابرسرمامستدام بفرمایدانشاالله

منبع/کبنا نیوز
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس روز