مدیرکل آموزش وپرورش استان خبر داد:
انتشار خاطرات فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد در ماهنامه رشد
 به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف،هادی زارع پور در نشست هماهنگی تدوین نشریه رشد معلم ویژه استان گفت: تمامی فرهنگیان استان می توانند خاطرات وتجربیات بویژه در حیطه های آموزشی -پرورشی-ورزشی وابتکارات معلمی تهیه وجهت تدوین ارائه دهند.مدیرکل آموزش وپرورش استان اظهار داشت:این مطالب در کارگروههای شهرستانی ومنطقه ای بررسی وبرترین ها به کارگروه استان ارائه می شوند

وی افزود: برترین های استانی انتخاب ودر ماهنامه رشد معلم ویژه کهگیلویه وبویراحمد به چاپ می رسند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان گفت: دیگر خاطرات آموزشی وهمچنین جلوه های معلمی در مجموعه ای در استان منتشر می شود.

زارع پور ادامه داد :مسئولیت این کارگروهها در2حوزه معاونتهای پژوهش وبرنامه ریزی وآموزش ابتدایی وفرهنگیان استان تا پایان تیرماه آثار خود را به حوزهه ای ابتدایی در شهرستانها ومناطق ویا واحد تحلیل محتوای حوزه برنامه ریزی در اداره کل آموزش وپرورش استان تحویل دهند