سیاسی
تصویر منتشرشده از جمشید شارمهد پس از دستگیری