نامه انجمن‌ اسلامی 8 دانشگاه جنوب کشور به رئیس قوه قضائیه