یاداشت به قلم اسدالله پرویزی؛
گرانی افسارگسیخته مصالح ساختمانی وبی تفاوتی مسئولان !!
پایگاه خبری آوای رودکوف-اسدالله پرویزی: طی ماههای گذشته بازارمصالح ساختمانی گرانی عجیبی را به خود دیده است به طوری که گاه افزایش تا ۵۰%رادربرخی از اقلام پرمصرف واصلی ساختمان مشاهده می کنیم قیمت آجرکه خرداد ماه  ماشینی(۱۶۰۰۰آجرقالب بزرگ) پنج میلیون تمام می شد حالا پس از تعطیلی های عمدی به مرز۹میلیون تومان رسیده است.

سیمان از۱۲تومان در مهرماه به یکباره  ۲۵%درصدافزایش داشته و هنوز چندماه نگذشته کارخانه رابه بهانه های واهی تعطیل تا افزایش تقاضارابهانه ومجدد قیمت را افزایش دهند .
  
  آرماتور از شاخه ای هفتاد هزادتومان یک ماه پیش به قیمت نودهزارتومان رسیده است جای تاسف اینجاست که هیچکدام ازنهادهای نظارتی به ماجرا ورود نمی کنند وعملا مردم را دربرابر عده ای طماع وسودجو تنها گذاشته اند.

آیا ملتی که خون داده اند ،جان داده اند و هر روز بایددربرابرابرقدرتهای شرق وغرب درصحنه حاضرباشند اینگونه بایددربرابر تعدادمعدودی انسان حریص تنها وبی پناه رها شوند وازتمام آرمانها وعقاید خود دلسرد وناامید شوند یاباید مسئولانی داشته باشند که از حق آنها دفاع کنند ؟؟؟؟ 

اشکال کار کجاست؟چرا عده ای محصولات خودرابه هرقیمتی دوست دارند دربازار عرضه میکنند تازه بنیاد مسکن بافلان کارخانه قراردادبسته که فقط فلان آجر کار شوداین است آن عدالت موردانتظار !!

درهرصورت مردم بی صبرانه منتظر اقدام عملی مسئولان مربوطه هستند