واکنش شاعر کهگیلویه و بویراحمد به نسل کشی در غزه و کابل؛
شعار قرن ما رنگین و افکارش بس آلوده
پایگاه خبری آوای رودکوف:علی دهقان از شاعران کهگیلویه و بویراحمد به نسل کشی در غزه و کابل واکنش نشاد.


سکوتی تلخ می بینم ،غروب غیرت وجدان
جهان با چشم خود بیند شرارتهای بی پایان

سزاواراست اگر اینک ستون آسمان ریزد
ازاین باران غمگینی که باریدست بر افغان

میان خون خود غلطیده صدها نوعروس اما
حقوق نابشر مرده صدایی برنیاید زآن

نه شمعی و نه فریادی نه دادی و نه بیدادی
چرا ای غرب بازیگر نمی گویی تواز انسان

شعار قرن ما رنگین وافکارش بس آلوده
واحساسش پرازنفرت وافکارش پرازشیطان

عدالت واژه ی بی معنی این عصرآلوده است
ستون حق دراین مخروبه ی دنیای ما لرزان

 اگرخونی زمین ریزد وآن باشد مسلمانی
عرب باشد عجم باشد و یا افغان ویا لبنان

برایش احترامی نیست قائل غرب و غربیها
به خود آیید قوما دیگر ازاین غربت دوران

علی دهقان-شهرستان لنده
بیست سوم اردیبهشت یکهزار وچهارصد

سرویس شعر و ادب "پایگاه خبری آوای رودکوف"را اینجا دنبال کنید.