آرشیو نظرسنجی
برترین دستگاه خدمات رسان شهرستان لنده را انتخاب کنید
اداره برق
2.93%
شرکت کاز
3.36%
اداره آب و فاضلاب شهری
0.33%
شهرداری
2.38%
جهاد کشاورزی
53.2%
راه و شهرسازی
0.65%
آب و فاضلاب روستایی
0.22%
مخابرات
0.43%
شبکه بهداشت و درمان
32.72%
اداره پست
0.76%
از هیچکدام رضایت ندارم
3.03%