آرشیو نظرسنجی
از کدامیک از اعضای شورای شهر لنده رضایت بیشتری دارید؟
محسن جعفری
17.39%
بهمن زارعی
8.7%
علیرضا فاضلی
15.94%
البرز محمدخانی
8.7%
غلام محمد مونه زاده
7.25%
از هیچکدام رضایت ندارم
42.03%