آرشیو نظرسنجی
عملکرد کلی شورای شهر لنده در دوره پنجم را چگونه ارزیابی می کنید؟
تعداد کل آراء :