آرشیو نظرسنجی
از عملکرد کدام دستگاه خدمات رسان شهرستان لنده رضایت بیشتری دارید
شبکه بهداشت و درمان
10.88%
جهاد کشاورزی
80%
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
7.02%
اداره برق
0%
ابفای شهری
0.7%
شرکت گاز
0.7%
شهرداری
0.7%
تعداد کل آراء : ۲۸۵