آرشیو نظرسنجی
ار عملکرد کدام نهاد حمایتی شهرستان لنده رضایت بیشتری دارید
کمیته امداد
4.98%
اداره بهزیستی
92.21%
نمایندگی تامین اجتماعی
2.8%
تعداد کل آراء : ۳۲۱