آرشیو نظرسنجی
برترین دستگاه خدمات رسان شهرستان لنده را انتخاب کنید.
اداره پست
1.64%
مخابرات
0.2%
آب و فاضلاب روستایی
0.61%
شبکه بهداشت و درمان
14.55%
راه و شهرسازی
0.2%
شهرداری
24.39%
اداره آب و فاضلاب شهری
1.02%
شرکت کاز
0.61%
اداره برق
1.64%
جهاد کشاورزی
48.77%
از هیچکدام رضایت ندارم
6.35%
تعداد کل آراء : ۴۸۸